Post subheading keyword

Hamari post me jo keywords secondary hai vo kisi ke primary honge

To secondary keywords target karne ka fayda kya.

Usme bhi tumhari post rank karegi, han top pe na sahi but kisi na kisi rank pe to hogi.